Meidia
  Tư Mã Ý

  Tư Mã Ý - tự là Trọng Đạt. quyền thần, nhà chính trị quân sự nước Ngụy thời Tam Quốc. Ông là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay nhà Ngụy.

  Định vị: Công phép

  Phẩm chất: SSS

  Hạ Hầu Đôn

  Hà Hầu Đôn - tự Nguyên Nhượng. Là danh tướng Tào Ngụy thời Tam Quốc, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy.

  Định vị: Thủ vật lý

  Phẩm chất: S+

  Quách Gia

  Quách Gia - tự Phụng Hiếu. Là mưu sĩ nổi tiếng của Tào Tháo. Được xe là một trong những mưu sĩ suất sắc nhất trong lịch sử Tam Quốc.

  Định vị: Công phép

  Phẩm chất: SS

  Tào Tháo

  Tào Tháo - tự Mạnh Đức. Là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông hán, người đặt nền móng cho chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

  Định vị: Công vật lý

  Phẩm chất: SS

  Lưu Bị

  Lưu Bị - tự Huyền Đức. Hoàng Đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc. Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ông kết nghĩa huynh đệ với Quan Vũ, Trương Phi.

  Định vị: Hỗ Trợ

  Phẩm chất: SS

  Quan Vũ

  Quan Vũ - tự Vân Trường, ông và Trương Phi được khen là Vạn Nhân Địch. Đứng đầu trong “Ngũ Hổ Tướng”, được tôn vinh là “Võ Thánh”.

  Định vị: Thủ vật lý

  Phẩm chất: SS

  Trương Phi

  Trương Phi - tự Dực Đức. Danh tướng nước Thục Hán thời Tam Quốc. Vì võ dũng hơn người nên ông và Quan Vũ được khen là “Vạn Nhân Địch”.

  Định vị: Công vật lý

  Phẩm chất: SS

  Thái Sử Từ

  Thái Sử Từ - tự Tử Nghĩa, danh tướng cuối thời Đông Hán, vốn theo Lưu Do, sau phò nhà họ Tôn.

  Định vị: Công vật lý

  Phẩm chất: SS

  Điêu Thuyền

  Một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của Trung Quốc cổ đại. Có vẽ đẹp khuynh nước khuynh thành.

  Định vị: Công phép

  Phẩm chất: SS

  Lữ Bố

  Lữ Bố - tự Phụng Tiên, tướng nhà Đông Hán. Từng đi theo Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thiệu. Cuối cùng bị Tào Tháo đánh bại, trảm đầu ở Bạch Môn Lầu.

  Định vị: Công vật lý

  Phẩm chất: SS

  Game SG140